20110716

Robert Capa Part 5

China 1938


Guangzhou, China, 1938.


Hankou, China, March 1938.


Near Zhengzhou, China, June-July 1938.


Hankou, China, July-September 1938.


Hankou, China, 1938.

© Robert Capa
Source:
1, 2, 3, 4, 5