20120202

Dmitri Baltermants

1943


November 1941


Germany, 1945


Germany, 1945


Berlin, 1945


Germany, 1945


Germany 1945


Germany, 1945


1943
Smolensk, 1941


Crimea, 1942


Source: Waralbum.ru
© Dmitri Baltermants