20121028

Kishin Shinoyama

John and Yoko, 1980 via Mynavi NewsYukio Mishima, 1970 via Sumau


Vladimir Malakhov, 1998 via Sumau


Manuel Legris, 1999 via dacapo


Bando Tamasaburo, 1999 via Sumau


Sayuri Yoshinaga, 1988 via dacapo


Momoe Yamaguchi, 1977 via Mynavi News


© Kishin Shinoyama